×

Zasady walk

Przepisy Ogólne:

Mieszane sztuki walki (MMAMixed Martial Arts) – jest to dyscyplina sportowa, w której zawodnicy  walczą wręcz przy dużym zakresie dozwolonych technik dla zapewnienia widowiska sportowego, w którym walka toczy się przy jak najmniejszych ograniczeniach, ale jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyka śmierci i poważnych, trwałych obrażeń ciała.

§ 1

Obszar walki:

1. Walki toczą się w ośmiokątnym oktagonie bądź klatko-ringu o przekątnej nie mniejszej niż 6,5 metra i nie większej niż 10 metrów.
2. Oktagon przed galą musi być sprawdzony pod względem bezpieczeństwa i zatwierdzony przez Sędziego Głównego i Organizatora.
3. Oktagon, klatko-ring ma po jednym błękitnym i czerwonym narożniku, a zawodnicy są przypisani do każdego. Noszą niebieskie lub czerwone taśmy wokół rękawic do wskazania, do którego narożnika należą w danym pojedynku. Po wejściu do oktagonu, przeciwnicy czekają w swoich narożnikach do rozpoczęcia walki.
4. Oktagon klatko-ring posiada również dwa narożniki neutralne (białe), które służą do ustawiania zawodników w sytuacjach wskazanych przez sędziego ringowego.

§ 2

Wyposażenie:

1. W każdym narożniku poza obszarem walki muszą znajdować się krzesła dla 3 sekundantów.
2. Bezpośrednio przy oktagonie klatko-ringu muszą znajdować się 3 krzesła i stoliki dla sędziów punktowych. Nie mogą być one umieszczone blisko siebie. Oprócz tego przy oktagonie musi być stolik i krzesła dla: sędziego technicznego, czasu.
3. W bezpośrednim sąsiedztwie oktagonu musi być miejsce dla cutmana i obsługi medycznej.
4. Przy każdym z wejść musi znajdować się miejsce dla obsługi technicznej i sprzętu zapewniającego bezpieczny i higieniczny przebieg walki.
5. Wszystkie miejsca muszą być dobrze widoczne z pola walki, tak żeby sędzia ringowy miał dobry kontakt wzrokowy i werbalny z w/w osobami.
6. Zabronione jest wieszanie, na oktagonie i w jego pobliżu, jakichkolwiek banerów i innych tym podobnych materiałów w czasie trwania gali bez zgody Organizatora.

§ 3

Bezpieczeństwo:

1. Bezpieczeństwo zawodników jest zapewnione przez sędziego głównego, sędziego technicznego, sędziów  punktowych, cutmana i obsługę medyczną, wszystkich powołanych przez Organizatora
2. Organizator dostarcza rękawice do MMA, które zawodnik  jest zobowiązany do noszenia podczas walki. Inne rękawice są zabronione. Zabronione jest także  dokonywanie zmian w rękawicach dostarczonych przez Organizatora.
3. Przed założeniem rękawic do walki, zawodnicy są obklejani bandażami  przez cutmana (długość i rodzaj zatwierdzany jest podczas ceremonii ważenia przez organizatora), który oddaje  podpis na bandażach. Po zatwierdzeniu przez cutmana, nie wolno dokonywać żadnych zmian w tejpowaniu. Zabronione jest smarowanie się maściami rozgrzewającymi, powodującymi obfite pocenie się oraz maściami przeciwbólowymi.
4. Tuż przed wejściem do oktagonu, klatko-ringu  cutman smaruje wazeliną  twarze zawodników. Przed przystąpieniem do pojedynku zawodnik musi być wytarty i mieć obcięte paznokcie zarówno u rąk jak i u nóg oraz ochraniacz na szczękę i suspensor(ochraniacz krocza) co bezpośrednio przed wejściem do oktagonu, sprawdza sędzia techniczny.
5. Zawodnik może być ubrany jedynie w spodenki do MMA (top/rushgard w walkach kobiet). Inne okrycia ciała są zabronione, chyba że Organizator postanowi inaczej.
6. Zawodnik jest zobowiązany do noszenia ochraniacza na zęby i  suspensorium ( nie dotyczy kobiet) podczas walki.
7. Zawodnicy nie mogą nosić żadnej biżuterii podczas walki.
8. Zabronione jest używanie obuwia i wszelkiego rodzaju obwiązywania stóp poza zatejpowaniem stóp przez cutmana.
9. Długie włosy muszą być związane według wytycznych Sędziego Głównego.
10. Podczas walki, jak również całej Gali, walczący wraz z osobami towarzyszącymi są zobowiązani do przestrzegania zasad fair play.

§ 4

Badania:

Każdy zawodnik ma obowiązek dostarczyć badania w formie skanu na podany przez Organizatora adres mailowy sędziego głównego. Badania muszą być wykonane nie wcześniej niż 10 i nie później niż 4 dni przed walką.

Ostateczny i nieprzekraczalny termin dostarczenia dokumentów to 3 doby przed ceremonią oficjalnego ważenia.

Dokumenty wymagane w/w terminie to:

-badanie na obecność żółtaczki typu B-  test na ANTYGEN!

-badanie na obecność żółtaczki typu C- test na ANTYGEN!

-badanie na obecność wirusa HIV – test na ANTYGEN!

-książeczka sportowca bądź zaświadczenie wyłącznie od lekarza sportowego lub przychodni sportowej iż zawodnik jest zdolny do wzięcia udziału w „zawodach MMA”! (internista, ortopeda, laryngolog, nie są uprawnieni do wydawania takich zaświadczeń)

-ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków obowiązujące w dniu walki obejmujące SPORTY EKSTREMALNE.

Brak odesłania któregokolwiek dokumentu (któreś z wyników badań lub potwierdzenie ubezpieczenia an dzień walki) w formie elektronicznej w/w terminie skutkować będzie potrąceniem 30% honorarium. Zupełny brak posiadania któregokolwiek z badań uniemożliwia przystąpienie do walki.

§ 5

Ważenie:

Ważenie zawodników odbywa się pomiędzy godziną 10 rano a 12 w południe, w miejscu wskazanym przez Organizatora i jest zamknięte dla publiczności- obecność wszystkich zawodników jest obowiązkowa. Zawodnicy mają okienko 2 godzin na wypełnienie limitu wagowego. Jeśli limit nie zostanie osiągnięty za pierwszym podejściem, zawodnik ma w tym przedziale czasowym 2 próby wypełnienia limitu wagowego. Jeśli limit dalej nie jest wypełniony, na kolejne i ostateczne ważenie, zawodnik musi czekać do ceremonii oficjalnego ważenia w miejscu i godzinie wskazanej wcześniej przez Organizatora.

Zawodnik który nie stawi się osobiście na ceremonii oficjalnego ważenia, najpóźniej 15 min przed jej rozpoczęciem, jak i najpóźniej o godzinie 12 na pierwszym ważeniu, podlega karze finansowej w wysokości 30% wynagrodzenia za walkę.

Na zawodnika, który nie wypełnił wymaganego limitu wagowego, nakładana jest kara w postaci jednego ujemnego punktu. Odjęty punkt jest uwzględniany przez sędziów punktowych przy punktacji pierwszej rundy.

Zapis ten nie dotyczy zawodników zakontraktowanych na ostatnią chwilę (czyt. zastępstwo) czyli wprowadzonych na fight card na 3 dni przed galą.

§ 6

 Kategorie wagowe i tolerancja:

1. Męskie

-ciężka – do 120,2 kg

-półciężka – do 930 kg

-średnia – do 83,9 kg

-półśrednia – do 77,1 kg

-lekka – do 70,3 kg

-piórkowa – do 65,8 kg

-kogucia – do 61,2 kg

-musza – do 56,7 kg

2. Kobiece

-piórkowa – do 65,8 kg

-kogucia – do 61,2 kg

-musza – do 56,7 kg

-słomkowa – do 52,2 kg

W każdej walce nie będącą walką o statusie mistrzowskim, tolerancja wagowa wynosi równo 500gram. W walkach mistrzowskich obowiązuje zmieszczenie się w limicie wagowym bez tolerancji.

§ 7

Długość rund:

1. Każdy pojedynek, którego stawką nie jest pas mistrzowski trwa 3 rundy po 5 min. z 1 minutową przerwą pomiędzy rundami.

2. Każdy pojedynek, którego stawką jest pas mistrzowski powinien mieć 5 rund po 5 min. z 1 minutową przerwą pomiędzy rundami.

Nie ma możliwości dogrywki chyba, że organizator postanowi inaczej.

§ 8

Walki mistrzowskie:

W WALKACH MISTRZOWSKICH NIE OBOWIĄZUJE TOLERANCJA WAGOWA.

W walce o pas oboje zawodnicy muszą wypełnić umówiony limit wagowy. Jeśli mistrz nie wypełni limitu, wakuje pas nawet jeśli zostanie zwycięzcą walki. Walka wówczas odbywa się na dystansie 5x5min.

Jeśli pretendent nie wypełni limitu wagowego, walka traci status walki mistrzowskiej i nawet jeśli pretendent ją wygra, pas zostaje u mistrza, a walka odbywa się na dystansie 3x5min

Jeśli oboje nie wypełnią limitu walka traci status mistrzowski. Mistrz wakuje pas nawet jeśli zostanie zwycięzcą walki a walka odbywa się na dystansie 3x5min.

Posiadacz pasa mistrzowskiego nie może odmawiać walk z proponowanymi mu rywalami przez organizatorów. Mistrz musi być zawsze gotowy do obrony pasa mistrzowskiego z każdym wskazanym rywalem.

Jeśli zawodnik w ciągu roku nie stoczy walki w obronie pasa mistrzowskiego lub odmówi jego obrony, organizacja ma prawo do zwakowania tytułu.

Organizator ma możliwość przeprowadzenia badań antydopingowych zawodników z walki mistrzowskiej. Zawodnikowi który odmówi poddania się badaniu na obecność substancji zakazanych, znajdujących się na liście Polskiej Agencji Antydopingowej, przysługuje tylko 50% wynagrodzenia oraz walka uznana jest za niebyłą (No contest). Ta sama sytuacja ma miejsce, jeśli wynik badania będzie POZYTYWNY.

§ 9

Zatrzymywanie pojedynku:

1.Sędzia ringowy jest jedyną osobą upoważnioną do zatrzymania i przerwania walki w każdym momencie jego trwania. W celu podjęcia takiej decyzji może zasięgnąć konsultacji lekarza i pozostałych sędziów.

2. Tylko sędzia ringowy i lekarz mogą w każdej chwili wejść do oktagonu, podczas trwania pojedynku.

§ 10

Sędziowanie:

1. Wszystkie pojedynki będą oceniane i punktowane przez trzech sędziów.

2. System 10-cio punktowy jest standardowym systemem punktacji pojedynku. Według systemu 10-cio punktowego, 10 punktów zostaje przyznanych zwycięscy rundy a 9 punktów lub mniej przegranemu. Wyrównane rundy mogą zostać ocenione punktacją 10-10.
3. Sędziowie powinni oceniać techniki mieszanych sztuk walki, takie jak skuteczne uderzenia, skuteczną pracę w parterze, zniszczenia, agresję i kontrolę obszaru walki.
4. Skuteczne techniki uderzane (stójkowe) są oceniane na podstawie ilości, czystych i prawidłowych uderzeń lub kopnięć wyprowadzonych przez zawodnika.

5. Efektywny/skuteczny grappling oceniany jest na podstawie legalnych obaleń prowadzących do uzyskania natychmiastowej niebezpiecznej pozycji, zmian pozycji, stosowania technik kończących (w tym uderzeń).
6. Kontrola obszaru walki jest oceniana na podstawie tego kto dyktuje tempo, płaszczyznę i pozycję walki.
7. Skuteczna agresja oznacza poruszanie się do przodu i wyprowadzanie efektywnych uderzeń i kopnięć.
8. Następujące kryteria powinny być stosowane przy punktacji rundy:

a) Runda powinna być oceniona 10-10 wtedy kiedy obaj zawodnicy walczą na równym poziomie i żaden nie wykazuje widocznej przewagi.

b) Runda powinna być oceniona 10-9 wtedy kiedy jeden z zawodników wykazuje lekką przewagę.

c) Runda powinna być oceniona 10-8 wtedy kiedy zawodnik wykazuje dużą przewagę.

d) Runda powinna być oceniona 10-7 w przypadku kiedy wykazuje ogromną przewagę.

§ 11

Zasady ogólne walki:

1.Za walkę w parterze uznaje się sytuacje w której inna część ciała niż stopy dotyka maty.
2. Sędzia może przerwać walkę, gdy przewaga jednego z zawodników jest niepodważalna i zagraża bezpośrednio zdrowiu drugiego zawodnika.
3. Zawodnicy zobowiązani są do walki fair play oraz do sportowego zachowania. W przypadku nie przestrzegania zasad fair play sędzia ringowy ma prawo wykluczyć zawodnika z walki.

§ 12

Dozwolone miejsca trafień:

1.Głowa: twarz, boki.
2.Tułów: przód i boki.
3.Nogi i ręce :z wyłączeniem stawów.

§ 13

Dozwolone techniki:

1. Kopnięcia: proste, boczne, okrężne, ukośne, zahaczające, po obrocie, opadające, z wyskoku.
2. Ciosy ręczne (tylko zaciśniętą pięścią): proste, z dołu, sierpowe, młotkowe, po obrocie, z wyskoku.

3. Uderzenia łokciem na głowę, tułów, ręce i nogi.

4. Uderzenia kolanem

5. Wszelkie sprowadzenia do parteru za wyjątkiem takich, po których przeciwnik ląduje na głowie.

6. Po sprowadzeniu walki do parteru lub gdy zawodnik ma 3 lub więcej punktów podparcia, dozwolone są wszystkie uderzenia pięścią i łokciem na głowę, tułów i nogi, kolanami na tułów i nogi, nogami na nogi. Leżący zawodnik może kopać stojącego w nogi, tułów, ręce i głowę za wyjątkiem stref zakazanych.

7. Dozwolona jest każda dźwignia na bark, łokieć, nadgarstek, staw kolanowy i skokowy oraz klucz na stopę.

8. Duszenia.

§ 14

Upomnienia:

1. Sędzia powinien zastosować jedno upomnienie w przypadku następujących przewinień:

a) trzymanie i łapanie za siatkę, które nie przeszkadza w wykonaniu akcji przez przeciwnika,
b) trzymanie lub łapanie za spodenki lub rękawice przeciwnika,

c) odzywanie się podczas walki,

d) w przypadku popełnienia jednego z faulu, jeżeli był on ewidentnie przypadkowy i nie spowodował żadnej szkody u faulowanego,

2. Jeśli po pierwszym upomnieniu przewinienie się powtarza, to można zastosować odpowiednie kary: ostrzeżenie, odjecie punktu lub dyskwalifikacja.

§ 15

Faule i ostrzeżenia:

1. Faule, których skutkiem może być zastosowanie ostrzeżenia:
– uderzenia głową,
– wyłupywanie oczu,
– gryzienie lub plucie na przeciwnika,
– ciągnięcie za włosy,
– wkładanie palców w otwory witalne,

– trzymanie i łapanie za siatkę, które przeszkadza w wykonaniu akcji przez przeciwnika,
– uderzenia w krocze,
– dźwignie na mniejsze stawy,

– dźwignie na kręgosłup,
– ucisk łokciem na krtań,
– rzuty po których przeciwnik ląduje na głowie,
– ciosy w kręgosłup lub tył głowy,
– uderzenia w szyję,
– duszenia otwartą dłonią i palcami,
– szczypanie,
– kopanie w głowę przeciwnika będącego w parterze,
– uderzanie kolanem w głowę przeciwnika będącego w parterze,
– uderzenia łokciem w pozycji północ-południe (12-6),
– zakazane jest używanie stompów na ciało,
– używanie obraźliwego języka w obszarze walki,
– atakowanie przeciwnika podczas przerwy,
– atakowanie przeciwnika, który w danym momencie jest pod opieką sędziego,
– unikanie walki (unikanie kontaktu, wypluwanie ochraniacza, symulowanie kontuzji itp.)
– ingerencja/przeszkadzanie ze strony sekundantów,
– wyrzucanie przeciwnika z obszaru walki,
– rażące niestosowanie się do poleceń sędziego.
-każda akcja i zachowanie mogące narazić na kontuzję przeciwnika.
2. Skutkiem fali wymienionych w pkt. 1 może być odjęcie punktu.
3. Dyskwalifikacja następuje po tym jak zawodnik wykona kombinację dwóch fauli z pkt. 1, lub kiedy sędzia zadecyduje o tym, że faul był zamierzony i szczególnie rażący.
4. Tylko sędzia może wskazywać na faul, gdy go nie wskaże to sędziowie punktowi nie mogą sami decydować o faulu i brać go pod uwagę w punktacji.
5. Sfaulowanemu zawodnikowi przysługuje każdorazowo 5 minut przerwy na dojście do siebie. Dotyczy to tylko kopnięcia w krocze.
6. Jeśli zostanie popełniony faul to sędzia powinien:
– zatrzymać czas,
– sprawdzić stan zdrowia sfaulowanego zawodnika,
– poinformować przeciwnika o tym, że wykonał faul, odebrać mu punkty i powiadomić sekundantów z obu narożników oraz sędziów.
7. Jeśli zawodnik z dołu popełni faul, to dopóki zawodnik na górze nie dozna obrażeń, walka jest kontynuowana aby nie zmarnować jego dominującej pozycji.
– sędzia powinien upomnieć zawodnika na dole
– po zakończeniu rundy sędzia powinien odnotować faul, poinformować o nim sekundantów z obu narożników oraz sędziów punktowych,
– sędzia może zatrzymać walkę jeśli faul jest wyjątkowo drastyczny, za taki faul zawodnik może zostać zdyskwalifikowany.

      8. No contest – kiedy walka jest przerwana na skutek niezamierzonego faulu lub innych przyczyn niż wyżej wymienione, przy jednocześnie nie spełnionych warunkach do podjęcia decyzji technicznej.

§ 16

Kontuzje podczas walki:

1. Jeśli podczas walki zawodnik odniesie poważną kontuzję na skutek legalnego ataku przeciwnika, to pojedynek zostaje przerwany. Kontuzjowany zawodnik przegrywa wtedy przez techniczny nokaut (TKO).

2. Jeśli poważna kontuzja jest wynikiem zamierzonego faulu, to faulujący zawodnik zostaje zdyskwalifikowany.
3. Jeśli zawodnik dozna kontuzji w momencie próby sfaulowania przeciwnika, to arbiter nie powinien podejmować żadnych akcji na jego korzyść. Kontuzja taka powinna być traktowana jako wynik prawidłowego ataku.

§ 17

Możliwe wyniki walki:

1. Poddanie przez:
– odklepanie: kiedy zawodnik używa ręki bądź nogi (gdy ręce są unieruchomione) do poddania
– werbalne poddanie: kiedy zawodnik werbalnie daje znać sędziemu, że nie chce kontynuować pojedynku

– poddanie prze sekundantów (rzucenie ręcznika do oktagonu).
2. Nokaut techniczny przez:
– zatrzymanie i przerwanie pojedynku przez sędziego,
– przerwanie pojedynku przez członka obsługi medycznej (po uprzednim zatrzymaniu walki przez sędziego i wezwaniu lekarza na konsultację),
– kontuzję (na skutek legalnego ataku) która jest na tyle poważna aby przerwano pojedynek.
3. Nokaut (niezdolność zawodnika do kontynuowania walki).
4. Decyzja:
– jednogłośna: jeśli wszyscy trzej sędziowie punktują walkę na korzyść tego samego zawodnika,
– nie jednogłośna: jeśli dwóch sędziów punktuje walkę na korzyść jednego zawodnika, a trzeci sędzia na korzyść jego przeciwnika,
– większością głosów: jeśli dwóch sędziów punktuje walkę na korzyść jednego zawodnika, a trzeci sędzia punktuje na remis.

5. Remis:
– jednogłośny: jeśli wszyscy trzej sędziowie punktują walkę na remis,
– większością głosów: jeśli dwóch sędziów punktuje walkę na remis,
– nie jednogłośny: jeśli wszyscy trzej sędziowie punktują inaczej, czego wynikiem jest remis.
6. Dyskwalifikacja: jeśli kontuzja odniesiona na skutek zamierzonego faulu jest na tyle poważna by przerwać walkę.
7. Decyzja techniczna: walka jest przerwana wcześniej na skutek kontuzji nie zawinionej przez żadnego z zawodników i zawodnik nie może kontynuować walki – wynik zgodny z oceną punktową po wcześniejszych rundach. Taka decyzja może zostać ogłoszona tylko i wyłącznie w przypadku przerwania pojedynku po upływie połowy regulaminowego czasu walki (pojedynki zawodowe: po upływie 2 rund i przynajmniej 1 sekundy trzeciej rundy; pojedynki mistrzowskie po upływie 3 rund i przynajmniej 1 sekundy rundy czwartej).
8. No contest (ang. walka nie odbyta): kiedy walka jest przerwana podczas pierwszej rundy lub nie odbyła się na skutek innych przyczyn niż wyżej wymienione .

§ 18

Rozcięcia i bandażowanie:

1. W przypadku rozcięcia lub innej kontuzji zawodnik odsyłany jest do narożnika neutralnego, a o jego zdolności do walki decyduje lekarz. Sędzia czasowy zatrzymuje wówczas czas na polecenie sędziego ringowego, a wznawia odliczanie czasu po komendzie „fight”.
2
. Zawodnik ma 5 minut podczas całej walki na pomoc techniczną lub cutmena gali (zmiana rękawic itp.).
3. Dozwolone jest tylko bandażowanie i plastrowanie dłoni, zatwierdzone przez Organizatora.

§ 19

Zasady zachowania sekundantów podczas walki:

1. W narożniku zawodnika może przebywać maksymalnie trzech sekundantów.
2. Zawodnik ma prawo do korzystania z pomocy sekundantów w czasie walki, podczas przygotowania do walki oraz bezpośrednio po jej zakończeniu.
3. W czasie przerwy miedzy rundami do oktagonu może wejść dwóch sekundantów.
4. Obowiązkiem sekundantów jest dostarczenie dla swojego zawodnika suspensorium i ochraniacza na szczękę.
5. W czasie trwania walki (rundy) sekundanci musza przebywać poza podestem na wyznaczonych miejscach.
6. Obowiązkiem sekundantów jest uprzątnięcie narożnika po przerwie między rundami (usunięcie wody z maty itp.).
7. W czasie trwania walki (rundy) sekundantom nie wolno:
– wchodzić na podest,
– poruszać się wokół podestu,
– uderzać w podest,
– używać niecenzuralnych słów pod adresem zawodnika lub sędziego,
– korzystać z pomocy osób trzecich (nieuprawnionych),
– pomagać fizycznie zawodnikowi bez zezwolenia sędziego.
8.  W czasie trwania przerwy w walce sekundantom nie wolno:
– zwracać się bezpośrednio do sędziego ringowego,
– przechodzić do narożnika przeciwnej ekipy,
– podawać zawodnikowi wspomagania w postaci stałej (tabletki, pastylki itp.),
– podawać wodę (płyny) w opakowaniu szklanym,
– zaszywać i zlepiać rany powstałe w wyniku walki.
9.  W czasie walki (rundy) sekundantom wolno:
– udzielać wskazówek zawodnikowi dotyczącej przebiegu walki spoza podestu,
– przygotować sprzęt do pomocy podczas przerwy (woda, lód itp.).
10. W czasie trwania przerwy w walce sekundantom wolno:
– udzielać wskazówek dotyczących przebiegu walki,
– wykonywać czynności przyśpieszające regeneracje sił i odpoczynek zawodnika,
– używać wody do obmywania, chłodzenia zawodnika,
– tamować krwawienie i zabezpieczać rozcięcie przed krwawieniem.
11. Za nieprzestrzeganie zasad sekundanci mogą być ukarani upomnieniem, ostrzeżeniem oraz dyskwalifikacją. Mogą również spowodować ostrzeżenie czy dyskwalifikację ich zawodnika:
– upomnienie udzielane jest po pierwszym złamaniu zasad zachowania sekundantów,
– ostrzeżenie wiąże się z odjęciem z honorarium zawodnika 20 % wynagrodzenia,
– drugie wiąże się z odjęciem z honorarium zawodnika 40% wynagrodzenia,
– kolejne ostrzeżenie oznacza dyskwalifikację zawodnika,
– dyskwalifikacja może nastąpić od razu gdy złamanie reguł zachowania sekundantów bezpośrednio wpłynęło na przebieg walki niekorzystny dla przeciwnika.

§ 20

Protesty:

Zawodnik jest uprawniony do złożenia oficjalnego protestu w odniesieniu do wyniku walki.

Organizator może przyjąć protest tylko w przypadku rażących uchybień w doborze i pracy sędziów jak i innych przypadkach nieokreślonych w regulaminie. Mianowany szefem sztabu może złożyć pisemny protest (ekipa zagraniczna w języku angielskim) w ciągu 24 godzin od zakończenia walki po wpłaceniu kaucji 1000 euro do przedstawiciela Organizatora. Kolegium odwoławcze, składa się z 3 niezależnych sędziów, którzy nie sędziowali na Gali ocenia protest w terminie 72 godzin od daty przyjęcia protestu. Za datę przyjęcia protestu uznaje się kolejny dzień roboczy po wpłynięciu pisma z protestem oraz kaucji na konto Organizatora.
W przypadku, gdy protest zostaje odrzucony, Organizator nie zwraca kaucji. O ewentualnej zmianie werdyktu Organizator powiadamia media i zainteresowane strony.

O wszystkich sprawach nie ujętych w powyższym regulaminie decyduje komisja złożona z 2 przedstawicieli Organizatora i Sędziego Głównego.